Polityka prywatności - RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lipca 2018

Klauzula informacyjna.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Archeologiczno - Historycznego z siedzibą w Głogowie ul. Brama Brzostowska 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail iod@muzeum.glogow.pl lub adresem do korespondencji jest adres administratora;
3) celem przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających Statutu Muzeum Archeologiczno – Historycznego
4) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, mogą zostać udostępniane tylko organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
5) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umów oraz okres wynikający z przepisów o archiwizacji.
7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do spełniania naszych zadań;
9) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

UWAGA MONITORING WIZYJNY ! Informujemy, że na terenie Muzeum Archeologiczno - Historycznego z siedzibą w Głogowie ul. Brama Brzostowska 1 funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. Nagrania z monitoringu, które umożliwiają identyfikację tożsamości nagranych osób stanowią dane osobowe podlegające ochronie określonej w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. Wchodząc na teren obiektu Muzeum Archeologiczno – Historycznego wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.) informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych użytkowników obiektu pozyskanych w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Muzeum Archeologiczno - Historycznego z siedzibą w Głogowie ul. Brama Brzostowska 1
2) Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim zostały zebrane na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody.
3) Odbiorcą Pani/Pan danych osobowych w zakresie udzielonej zgody będą osoby upoważnione przez Muzeum Archeologiczno - Historyczne i przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z zasadami bezpieczeństwa na terenie Muzeum Archeologiczno - Historycznego.
4) Pani/Pan dane osobowe powierzone zostaną firmie administrującej monitoringiem oraz firmie świadczącej usługo ochrony fizycznej.
5) Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego / organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji tj. 30 dni.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznaj Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
9) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody i nie podania danych osobowych, wejście na teren Muzeum Archeologiczno - Historycznego nie będzie możliwe.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych Muzeum Archeologiczno - Historycznego.
11) W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego zbierania / przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości, zdarzenie takie należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Archeologiczno - Historycznym za pośrednictwem poczty e-mail: iod@muzeum.glogow.pl, bądź drogą pocztową na wskazany powyżej adres administratora.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Data utworzenia:2018-07-20
Data publikacji:2018-07-20
Osoba sporządzająca dokument:Anna Jędruch
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Adamczak
Liczba odwiedzin:1203