Działy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Muzeum Archeologiczno-Historyczne:

 • Dział Administracyjny - zadania:
  -prowadzenie dokumentacji związanej z wyposażeniem obiektu muzeum
  -koordynacja całokształtu spraw dotyczących utrzymania na właściwym poziomie stanu technicznego obiektu
  -prowadzenie spraw z zakresu przestrzegania przepisów bhp, wyposażenia pracowników w środki ochrony osobistej
  -realizacja, na wniosek kierowników działów, zamówień wyposażenia
  -prowadzenie postępowań z zakresu zakupów, dostaw, usług zgodnie z ustawą „Prawo Zamówień Publicznych”
  -współpraca z kierownikami działów w zakresie przygotowania umów dotyczących pracy merytorycznej muzeum
  -przygotowanie umów z zakresu spraw związanych z funkcjonowaniem obiektów
  -organizacja i koordynacja dozoru ruchu zwiedzających muzeum, bezpieczeństwa ekspozycji i obiektu muzeum
  -wykonywanie zadania – przewodnika muzeum, bezpośrednia opieka nad grupami zwiedzających
  -prowadzenie spraw dotyczących obrony cywilnej
  -wsparcie organizacji ekspozycji

 • Dział Archeologiczny - zadania:
  -badania archeologiczne, ratownicze i ewentualnie planowe
  -opracowanie i katalogowanie zbiorów
  -popularyzacja archeologii i nauk pokrewnych poprzez: organizację wystaw, publikacje badań, organizację prelekcji itp.
  -wsparcie organizacji ekspozycji

 • Dział Historyczny: - zadania:
  -gromadzenie źródeł i zabytków, celem poznania przeszłości regionu i jego mieszkańców
  -opracowanie źródeł i zabytków oraz ich udostępnianie w formie wystaw, publikacji, prelekcji itp.
  -propagowanie historii i jej nauk pomocniczych, z szczególnym uwzględnieniem dziejów regionu i Polski
  -wsparcie organizacji ekspozycji

 • Dział Organizacji Wystaw Wydawnictw i Promocji:

  a)Pracownia Edukacyjna - zadania:
  -współpraca ze szkołami (wszystkich typów i poziomów kształcenia) w zakresie edukacji muzealnej (organizowanie lekcji, prelekcji, pokazów itp.)
  -redagowanie i aktualizowanie stron internetowych muzeum (we współpracy z wszystkimi działami)
  -organizowanie i realizowanie otwartych przedsięwzięć edukacyjnych i edukacyjno - kulturalnych (np. konferencje, odczyty, konkursy, projekty, rekonstrukcje itp.)
  -prowadzenie księgozbioru muzealnego
  -wsparcie działań promocyjnych
  -współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami, w zakresie upowszechniania nauki i kultury
  -wsparcie organizacji ekspozycji

  b)Pracownia Organizacji Wystaw Wydawnictw i Promocji - zadania:
  -gromadzenie i opracowanie zbiorów sztuki
  -organizowanie wystaw
  -wykonanie ekspozycji
  -prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej
  -współpraca z mediami
  -współpraca przy opracowywaniu stron internetowych muzeum
  -propagowanie sztuki
  -dokumentacja działalności wystawienniczej i przedsięwzięć kulturalnych muzeum (w tym audiowizualna)

 • Pracownia Głównego Inwentaryzatora Zbiorów współpracuje z działami muzeum w zakresie opieki nad zbiorami, ich ewidencją, inwentaryzacją oraz katalogowaniem. Pracownia koordynuje zadania związane z ruchem zewnętrznym i wewnętrznym muzealiów – wypożyczeniami muzealiów na wystawy, kwerendami naukowymi oraz nabytkami. Ponadto pracownia zajmuje się organizowaniem i udoskonalaniem form dokumentowania zbiorów. Z uwagi na nadzór Pracowni Głównego Inwentaryzatora nad sprawami kwerend, pozyskiwania obiektów do zbiorów oraz użyczeń zewnętrznych muzealiów, pracownia udziela wszelkich informacji w tym zakresie.

2. Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych:

 • Pracownia Przechowywania i Opracowywania Zbiorów:
  -przyjmuje i zabezpiecza zbiory archeologiczne pochodzące z badań prowadzonych na terenie południowo-zachodniej Polski
  -przechowuje ruchome zabytki archeologicznych w odpowiednich warunkach technicznych, bezpieczeństwa przeciwwłamaniowego i przeciwpożarowego
  -prowadzi inwentaryzację, ewidencję i digitalizację zabytków zdeponowanych w naszych magazynach
  -informuje właściwych Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków o wystawieniu dokumentu potwierdzającego gotowość do przyjęcia zabytków, a także występuje z wnioskiem o przekazanie zabytków w depozyt do Ośrodka
  -dokonuje cyklicznych przeglądów konserwatorskich
  -opracowuje oraz udostępnia zbiory do celów naukowych studentom oraz badaczom
  -wypożycza muzeom ruchome zabytki archeologiczne do celów wystawienniczych
  -przekazuje zbiory archeologiczne do muzeów lub innych jednostek organizacyjnych (na wnioski dyrektorów zainteresowanych placówek), zgodnie z decyzją właściwych Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków
  -posiada 1450m² powierzchni magazynowej wyposażonej w nowoczesny system regałów zgodnie ze standardami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • Pracownia Konserwatorska kontynuuje działalność powstałego w 1977 r. Działu Konserwacji Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie i realizuje zadania związane z konserwacją muzealiów pochodzących ze zbiorów własnych jak również zleconych przez inne muzea, instytucje oraz firmy archeologiczne. 
 • Dział Numizmatyczny - zadania:
  -gromadzenie i opracowanie zbiorów numizmatycznych
  -udostępnianie zbiorów numizmatycznych w formie wystaw, publikacji, prelekcji itp.
  -wsparcie organizacji ekspozycji

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Data utworzenia:2015-06-01
Data publikacji:2015-06-01
Osoba sporządzająca dokument:Anna Jędruch
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Maj
Liczba odwiedzin:2056