Regulamin organizacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Regulamin Organizacyjny

Muzeum Archeologiczno - Historycznego

w Głogowie

 

§1.

Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Głogowie zarządzane jest przez Dyrektora powoływanego przez Prezydenta Miasta Głogowa i podlegają mu wszystkie komórki organizacyjne oraz wszyscy pracownicy.

§2.

Dyrektor Muzeum zarządza przy pomocy: Wicedyrektora, Głównego Księgowego oraz kierowników działów.

§3.

Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Głogowie posiada Oddział: Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych w Głogowie, który posługuje się odrębnym Regulaminem Organizacyjnym.

§4.

Zależności między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§5.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie składa się z następujących komórek organizacyjnych:

 

 I. DZIAŁY

1. Dział Administracyjny (składa się z trzech zespołów pracowniczych), zatrudnia:

 • 1 kierownik administracyjny Muzeum / BHP
 • 1 referent
 • 1 opiekun księgozbioru
 • 1 brygadzista dozoru/portier
 • 3 portierów
 • 4 opiekunów ekspozycji
 • 1 pomocnik muzealny
 • 3 sprzątaczki

Zadania działu:

- prowadzenie dokumentacji związanej z wyposażeniem obiektu muzeum

- koordynacja całokształtu spraw dotyczących utrzymania na właściwym poziomie stanu technicznego obiektu

- prowadzenie spraw z zakresu przestrzegania przepisów bhp, wyposażenia pracowników w środki ochrony osobistej

- realizacja, na wniosek kierowników działów, zamówień wyposażenia

- prowadzenie postępowań z zakresu zakupów, dostaw, usług zgodnie z ustawą ,,Prawo Zamówień Publicznych"

- współpraca z kierownikami działów w zakresie przygotowania umów dotyczących pracy merytorycznej muzeum

- przygotowanie umów z zakresu spraw związanych z funkcjonowaniem obiektów

- organizacja i koordynacja dozoru ruchu zwiedzających muzeum, bezpieczeństwa ekspozycji i obiektu muzeum

- wykonywanie zadania przewodnika muzeum, bezpośrednia opieka nad grupami zwiedzających

- prowadzenie spraw dotyczących obrony cywilnej

- wsparcie organizacji ekspozycji

 

2. Dział Archeologiczny (Pracownia opr. zbiorów i Pracownia badań terenowych), zatrudnia:

 • 1 kierownika działu
 • 2 archeologów

Zadania działu:

- badania archeologiczne, ratownicze i ewentualnie planowe

- opracowanie i katalogowanie zbiorów

- popularyzacja archeologii i nauk pokrewnych poprzez: organizację wystaw, publikacje badań, organizację prelekcji itp.

- wsparcie organizacji ekspozycji

 

3. Dział Historyczny, zatrudnia:

 • 1 kierownika
 • 2 historyków

Zadania działu:

- gromadzenie źródeł i zabytków, celem poznania przeszłości regionu i jego mieszkańców

- opracowanie źródeł i zabytków oraz ich udostępnianie w formie wystaw, publikacji, prelekcji itp.

- propagowanie historii i jej nauk pomocniczych, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów regionu i Polski

- wsparcie organizacji ekspozycji

- gromadzenie i opracowanie zbiorów numizmatycznych

- udostępnianie zbiorów numizmatycznych w formie wystaw, publikacji, prelekcji itp.

 

4. Dział Organizacji Wystaw, Wydawnictw i Promocji (Pracownia org. wystaw i promocji oraz Pracownia edukacyjna), zatrudnia:

 • 1 kierownika
 • 3 pracowników z wykształceniem humanistycznym
 • 2 plastyków
 • 1 konserwatora zbiorów muzealnych/plastyka

Zadania działu:

- gromadzenie i opracowanie zbiorów sztuki

- organizowanie wystaw

- wykonanie ekspozycji

- prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej

- współpraca z mediami

- współpraca przy opracowywaniu stron internetowych muzeum

- propagowanie sztuki

- dokumentacja działalności wystawienniczej i przedsięwzięć kulturalnych muzeum (w tym audiowizualna)

- współpraca ze szkołami (wszystkich typów i poziomów kształcenia) w zakresie edukacji muzealnej (organizowanie lekcji, prelekcji, pokazów itp.)

- redagowanie i aktualizowanie stron internetowych muzeum (we współpracy z wszystkimi działami)

- organizowanie i realizowanie otwartych przedsięwzięć edukacyjnych i edukacyjno - kulturalnych (np. konferencje, odczyty, konkursy, projekty, rekonstrukcje itp.)

- prowadzenie księgozbioru muzealnego

- wsparcie działań promocyjnych

- współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami, w zakresie upowszechniania nauki i kultury

- wsparcie organizacji ekspozycji

- kontrola stanu zachowania zbiorów

- kontrola stanu eksponatów udostępnianych innym placówkom (przed wypożyczeniem i przy ich odbiorze)

- wykonywanie drobnych zabiegów konserwatorskich

- typowanie eksponatów do tzw. głównej konserwacji (pierwotnej lub ponownej)

- akceptacja programów konserwatorskich

- prowadzenie ewidencji zabytków przyjmowanych i wydawanych z konserwacji (księga inwentarzowa).

 

5.Dział Współpracy ze Szkołami i Edukacji Pozaszkolnej

zatrudnia: bez obsady kadrowej

Zadania Działu:

- realizuje Pracownia edukacji muzealnej

 

6. Pracownia Głównego Inwentaryzatora Zbiorów zatrudnia:

 • 1 główny inwentaryzator zbiorów
 • 2 pracowników z wyższym wykształceniem humanistycznym

Zadania pracowni:

- realizacja całościowego programu gromadzenia, inwentaryzacji, naukowej organizacji i opieki nad zbiorami Muzeum oraz planów okresowych związanych z tym programem, przy współpracy kierowników i pracowników odpowiedzialnych działów i pracowni oraz OSMZA, którzy w tym zakresie podlegają Głównemu inwentaryzatorowi.

 

II. INNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

1. Księgowość, zatrudnia:

- 1 główny księgowy

- 1 specjalista ds. rozliczeń finansowych

Zadania:

- prowadzenie całokształtu spraw z zakresu gospodarki finansowej określonych ustawą o rachunkowości i ustawa o podatku od towarów i usług

- naliczanie i odprowadzanie należnych składek z zakresu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, podatku dochodowego od osób fizycznych

- prowadzenie spraw płacowych

- obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych                   

2. Kadry, zatrudnia:

- 1 specjalista ds. kadrowych., archiwum

Zadania:

- prowadzenie całokształtu spraw osobowych związanych z zatrudnieniem

- prowadzenie archiwum zakładowego

3. Sekretariat, zatrudnia:

- 1 asystenta zarządu Muzeum

Zadania:

- obsługa sekretariatu

- obsługa Zarządu Muzeum

- koordynacja wykorzystania samochodu służbowego

 

 

 

 

Schemat Organizacyjny M A-H

 

 

 Zał. Nr 2

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA STUDYJNO-MAGAZYNOWEGO
w Głogowe

Ośrodek jest oddziałem Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie i zajmuje się przechowywaniem zabytków archeologicznych pozyskanych drogą badań ratowniczych na terenie południowo-zachodniej Polski.

Zabytki te przyjmowane są w formie depozytu od organów państwa (Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków).

Zadaniem Ośrodka jest je przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także udostępniać je do opracowań naukowych i celów wystawienniczych, a także w przypadku wydania decyzji przez WKZ o przekazaniu zabytków będących w depozycie określonemu przez WKZ Muzeum przekazane w formie zwartej zabytków z danego stanowiska wraz z dokumentacją formie zwartej i w całości.

Ośrodkiem Studyjno-Magazynowym zarządza Kierownik (Dyrektor), podlegają mu bezpośrednio:

A) Księgowy, który odpowiada za całokształt spraw finansowych Ośrodka

B) Asystent ds. administracyjnych.

Struktura Ośrodka opiera się na dwóch pracowniach oraz jednym dziale.

1. Pracownia przechowywania i opracowywania zbiorów, która zajmuje się przyjmowaniem oraz przechowywaniem zbiorów archeologicznych, a także utrzymaniem, rozwojem i eksploatacją obiektów.

Pracownia zatrudnia:

 • 1 archeolog - d/s magazynu i udostępniania zbiorów (kierownik pracowni);
 • 1 pracownik-archeolog;
 • 1 konserwator obiektu,

2. Pracownia konserwatorska odpowiada za bieżącą konserwację przechowywanych przez ośrodek zbiorów, kontrolę jakości i konserwacji przejmowanych od inwestorów zbiorów, wykonywanie odpłatnie konserwacji na zlecenie muzeów i ekip terenowych.

Pracownia zatrudnia:

 • 1 kierownika pracowni - konserwatora;
 • 1 specjalistę (konserwatora-renowatora) ds. konserwacji metali kolorowych;
 • 1 specjalistę (konserwatora-renowatora) ds. konserwacji drewna i skór;
 • 1 specjalistę (konserwatora-renowatora) ds. dokumentacji konserwatorskiej;
 • 1 specjalistę (konserwatora-renowatora) ds. konserwacji żelaza.

 3. Dział Numizmatyczny, który zajmuje się gromadzeniem i opracowywaniem zbiorów numizmatycznych oraz ich udostępnianiem w formie wystaw, publikacji, prelekcji itp.

Dział zatrudnia:

 • 1 kierownika działu
 • 2 numizmatyków

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Data utworzenia:2015-09-01
Data publikacji:2015-09-01
Osoba sporządzająca dokument:Anna Jędruch
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Jędruch
Liczba odwiedzin:2541