Zapytanie ofertowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 września 2022

Kompleksowa realizacja audiowycieczek dla Muzeum Archeologiczno Historycznego w Głogowie, dostosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający:

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

w imieniu którego występuje Dyrektor Muzeum  p. Waldemar Hass

Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów

Tel. (76) 833-30-38, (76) 834-10-81,

Strona internetowa: www.muzeum.glogow.pl

e-mail: muzeum@muzeum.glogow.pl

NIP: 693-13-65-936, REGON: 000651000

 

zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa realizacja audiowycieczek dla Muzeum Archeologiczno Historycznego w Głogowie, dostosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zamówienie obejmuje :

 1. Realizacja audiowycieczki w języku polskim z opracowaniem scenariusza i nagraniem lektorskim. Czas trwania ok. 60 minut.
 2. Aplikacje na smartfony obsługiwane przez systemy Android oraz IOS (2 aplikacje).
 3. Realizacja wycieczki w postaci audiodeskrypcji dla osób niewidomych i niedowidzących. Czas trwania nagrania ok. 60 minut.
 4. Realizacja wycieczki w postaci filmu z tłumaczeniem na polski język migowy do zamieszczenia na stronie www Muzeum.
 5. Realizacja audiowycieczki w postaci: wycieczki w języku polskim oraz audiodeskrypcji na potrzeby wystawy „Dziedzictwo Kulturowe Szlachty Ziemie Głogowskiej” przewidziana na 2023 rok (czas trwania ok. 20 minut).
 1. Termin realizacji zamówienia:

Pkt. 1 ppkt.:  a, b, c, d w terminie  od 1.10.2022 r. do 15.12.2022 r.,

Pkt. 1 pkt. e  w terminie  od 1.10.2022 r. do 10.05.2023 r.

 1. Termin złożenia oferty:
 • Ofertę zaszyfrowaną należy złożyć w postaci elektronicznej  do dnia 22.09.2022 r. do godziny 12:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail : muzeum@muzeum.glogow.pl
 • Kod dostępu do odszyfrowania złożonej oferty należy podać do godziny 13:00 dnia 22.09.2022 r. w sposób następujący: telefonicznie za pośrednictwem sms na numer 506-326-368, telefonicznie na ten numer (76) 834-10-81 lub za pomocą e-mail na adres muzeum@muzeum.glogow.pl,
 1. Sposób przygotowania oferty:
 • ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej, w języku polskim,
 • oferta powinna być złożona z użyciem formularza ofertowego, podpisana i wraz
  z  załącznikami zeskanowana do formatu pdf  (jeżeli pojemność dokumentów jest większa niż 50Mb należy ją zarchiwizować do ZIP) i zaszyfrowana.
 • w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do wykonania zamówienia, m. in. koszty dojazdu.
 1. Warunki udziału w postępowaniu, jakie będą wymagane od wykonawcy:

Doświadczenie w realizacji ww. usług, potwierdzone przez wykonawców oświadczeniem.

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena wykonania zamówienia - 100 %

 1. Warunki płatności:

Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT z 14 dniowym terminem płatności.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Paulina Lemańska

Numer telefonu: (76) 834-10-81

Adres poczty elektronicznej: paulina.lemanska@muzeum.glogow.pl

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy do oferty:
  1. Formularz ofertowy.
  2. Oświadczenie potwierdzające doświadczenie w realizacji usług przez wykonawcę.
 1. Załączniki do zapytania ofertowego :
  • Formularz ofertowy

 

Przygotowanie i szyfrowanie ofert:

Złożenie oferty będzie wymagało od wykonawcy wykonania następujących czynności:

 1. podpisane przez wykonawcę (lub osobę prawidłowo umocowaną do wykonywania czynności) dokumenty oferty, należy zeskanować i nadać im format pdf,
 2. dokumenty w formacie pdf należy skompresować (spakować) do archiwum ZIP i zaszyfrować,
 3. skompresowany (spakowany) i zaszyfrowany zestaw dokumentów należy przesłać do zamawiającego
  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: muzeum@muzeum.glogow.pl – przed upływem terminu składania ofert,
 4. w celu odszyfrowania przez zamawiającego złożonych dokumentów oferty, kod dostępu należy
  podać telefonicznie za pośrednictwem sms na numer podany w zapytaniu ofertowym, telefonicznie
  na ten numer lub wysłać na adres e-mail: muzeum@muzeum.glogow.pl,
 5. kod dostępu do dokumentów oferty należy podać po upływie terminu składania ofert, w terminie,
  o którym mowa w pkt. 5 Zapytania ofertowego,
 6. jeżeli oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty te należy przesłać w oddzielnym pakiecie – wykonując czynności jak w ppkt. 1) – 5).

 

Szyfrowanie ofert.

W celu wykonania szyfrowania dokumentów składających się na ofertę należy wykonać następujące czynności:

 1. zaznaczyć pliki (w formacie pdf z podpisem osoby uprawnionej),
 2. kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać z okna Zip lub 7-Zip i w nowo otwartym oknie wybrać
  „Dodaj do archiwum”,
 3. w nowym oknie z lewej strony wybrać format archiwum – Zip,
 4. w tym samym oknie z prawej strony „Szyfrowanie” wpisać hasło (utworzone samodzielnie
  przez wykonawcę np. 123Rx) do zaszyfrowania dokumentów (które należy podać zamawiającemu
  w terminie – jak w pkt. 5 Zapytania ofertowego),
 5. powtórzyć hasło,
 6. kliknąć OK.
 7. dokument/dokumenty będą zaszyfrowane i pokazywać się będą w folderze ZIP.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Data utworzenia:2022-09-15
Data publikacji:2022-09-15
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Lemańska
Osoba wprowadzająca dokument:Paulina Lemańska
Liczba odwiedzin:1436